English
English
Deutsch
Deutsch
efmetal@efmetal.pl

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

 

 1. Definicje

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane dalej w skrócie – OWSiD
 2. Dostawca, Sprzedawca –
  EFMETAL Sp. z o.o.
 3. Dostawa na zlecenie –
  dostawa towaru, który nie występuje w stałej ofercie EFMETAL Sp. z o.o.
  tzw. ofercie magazynowej, który to towar Dostawca musi pozyskać jedynie
  dla realizacji konkretnego zamówienia określonego w specyfikacji przez
  Nabywcę.
 4. Nabywca, Kupujący – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność
  gospodarczą 
  zawierająca umowę o sprzedaż towarów i/lub usług znajdujących się w ofercie EFMETAL Sp. z o.o.

 

 1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw

 

  1. OWSiD stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę
   Dostawcy i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej.
   Nabywca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając
   zamówienie poświadcza, iż ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i
   akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy
   handlowej.
  2. Niniejsze OWSiD mają zastosowanie do realizowanych przez Dostawcę dostaw towarów i
   produktów, dostaw towarów i produktów na zlecenie oraz do usług
   świadczonych przez Dostawcę w zakresie konsultingu technicznego „od
   projektu do jego realizacji”.
  3. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie
   pisemnego zamówienia złożonego Dostawcy. Dostawca dopuszcza możliwość
   przyjęcia zamówienia w dowolnej formie, które jednak wymaga oświadczenia
   Dostawcy o jego przyjęciu
   .
  4. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie
   zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z
   uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.
  5. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności
   potwierdzenia przez Dostawcę w postaci pisemnej i mają zastosowanie
   wyłącznie do danej transakcji.
  6. Obowiązujące u Nabywcy warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane
   przez Dostawcę.
  7. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSiD, Dostawca dopuszcza możliwość zawierania
   indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do
   przyjmowania zamówień w części.

 

 1. Informacje o produkcie

 

  1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące wyrobów, towarów, usług, przeliczników,
   rozmiarów i jakości, wynikające z właściwych norm i zawarte w katalogach, prospektach, na stronie internetowej 
   https://efmetal.pl i innych materiałach reklamowych przedstawianych przez Dostawcę są danymi informacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez
   obie strony.
  2. Nabywca jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, Dostawca
   zaś powinien, jeżeli to zawarto w zamówieniu lub umowie, przedstawić
   atest potwierdzający zgodność zamówienia z realizowaną dostawą. Nabywca
   może również skorzystać z doradztwa technicznego, które EFMETAL Sp. z
   o.o. realizuje w ramach świadczonych usług.

 

 1. Ceny

 

  1. Ceny na produkty Dostawcy obowiązują loco wskazany magazyn EFMETAL Sp. z o.o.
   i nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, kosztów dostawy do
   Nabywcy oraz innych usług dodatkowych. Wszelkie inne koszty, mogące
   wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, cięcie,
   przeładunek, cło i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji
   zamówienia obciążają Nabywcę, jeśli nie uzgodniono inaczej.
  2. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ofertę standardową lub ofertę
   indywidualną, jeśli została uzgodniona.
  3. Ceny dotyczące ogólnej oferty towarów i usług Dostawcy mają charakter
   niezobowiązujący i mogą ulegać zmianom, o czym Dostawca informuje z
   chwilą dokonania zmian, jeśli w ofercie nie zaznaczono inaczej.

 

 1. Ilość i tolerancje wymiarowe

 

  1. Dostawca zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia wynikający z tolerancji
   pomiaru:

   1. długości: +0,5%, jednak nie więcej niż +20 metrów, -0,0%
   2. wagi: zamówienia lin w jednostkach masy będą przeliczane wg norm PN EN, DIN lub innych na równoważne im wartości wyrażone w metrach, a następnie zaokrąglane do 10 metrów w górę. Reklamacje ilościowe wag netto wyrobu będą rozpatrywane z pominięciem powyższego aspektu. Wszelkie informacje dotyczące wag występujące w dokumentacji handlowej mają charakter informacyjny, za wyjątkiem dokumentów przewozowych.
   3. liczności: +0,0%; -0,0%
 1. Jakość
  1. Niezależnie od wymogów polskiego prawa, Dostawca dołoży wszelkich starań, aby
   sprzedawane wyroby, produkty i usługi odznaczały się wysoką jakością.
  2. Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału
   określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom.
  3. Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w
   zamówieniu lub umowie. Dostawca jest odpowiedzialny za to, czy załączone
   dokumenty dotyczą dostarczonego towaru, nie weryfikuje natomiast
   informacji w nich zawartych, które są od niego niezależne.

 

 1. Dostawa, termin dostawy

 

  1. Termin dostawy wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia
   zamówienia, dla towarów dostępnych bezpośrednio z magazynu. EFMETAL Sp. z
   o.o. jest związany terminem dostawy tylko wówczas, gdy potwierdzi go na
   piśmie.
  2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na
   skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa
   dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne
   zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe,
   a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu
   ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i
   surowcowe.
  3. Nabywca zobowiązany jest do przejęcia towaru lub usługi niezwłocznie po
   powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Dostawcy. W przypadku
   zaistnienia zwłoki w odbiorze Nabywca może zostać obciążony kosztami
   magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Dostawcy praw.
   Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie
   fakturowana przez Dostawcę.
  4. Nabywca może zlecić transport ogólnie dostępną siecią spedycyjną, o czym powinien
   uprzedzić Dostawcę. Nabywcy prawo to nie przysługuje w przypadku pobrania
   za towar – prawo wyboru przewoźnika przechodzi na Dostawcę.
  5. Nabywca ma obowiązek natychmiastowego zbadania przesyłki po jej dostarczeniu
   przez przewoźnika. W razie stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił
   ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich
   czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika
  6. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Nabywca
   zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez
   Dostawcę związanych z realizacją tego zamówieniem.

 

 1. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 

Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Nabywcę w chwili przekazania go upoważnionemu do
odbioru towaru, przedstawicielowi Nabywcy w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne
postanowienia w specyfikacji ze strony Nabywcy dostawa odbywa się wedle uznania
Dostawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu
przesłania towaru. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów
własnych i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet.

 

 1. Odpowiedzialność za wady

 

  1. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym
   natychmiast po jego otrzymaniu.
  2. Jeśli Nabywca po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem
   Dowód Dostawy Wz dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i
   niezwłocznie informuje o tym Dostawcę w celu uzgodnienia dalszego toku
   postępowania.
  3. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej
   ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 7 dni roboczych
   po otrzymaniu towaru lub usługi. Dla zachowania terminów, zawiadomienie o
   wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy wysłać przed
   upływem tego terminu listem poleconym.
  4. Dostawca
   jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
   Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia,
   przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia
   Zamówienia lub dokumentu wydania towaru – Dowodu Dostawy Wz.
  5. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 9.3, Dostawca zobowiązuje
   się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich
   przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, tj. w ciągu 14 dni, o
   ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Dostawcy. W przeciwnym
   razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia
   wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru
   wolnego od wad, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot.
   realizacji jego zamówienia. Nabywca, który pomimo ujawnionych wad
   akceptuje towar jako spełniający jego wymagania może zażądać obniżenia
   ceny.
  6. Dostawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to kosztów niewspółmiernie
   wysokich w stosunku do wartości towaru reklamowanego.
  7. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć
   od towarów wolnych od wad, uprawnienie Nabywcy do rezygnacji z realizacji
   zamówienia lub odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia
   ogranicza się do towarów wadliwych.
  8. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Nabywca odstępuje od umowy dot. realizacji
   jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast
   towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia
   się z Dostawcą.
  9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po 90 dni licząc od dnia,
   kiedy towar został wydany Nabywcy.
  10. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania
   płatności za zrealizowane dostawy.
  11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego
   przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w
   wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku
   niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

 

 1. Zwrot towarów

 

Warunkiem
przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Nabywcę i uznane
przez Dostawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach
produkcyjnych Nabywcy oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w
atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych,
nieuszkodzonych opakowaniach.

 

 1. Odszkodowanie

 

  1. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Nabywcy dot. realizacji jego zamówienia,
   wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań
   niedozwolonych przez Nabywcę.
  2. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania
   towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi
   (instrukcja obsługi), przekazanych przez Dostawcę wraz z dostarczonym
   towarem lub zrealizowaną usługą. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona
   w przypadku nieprzestrzegania przez Nabywcę tychże instrukcji lub
   niespełnienia przez Nabywcę określonych prawnie warunków dopuszczenia do
   eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego
   stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.
  3. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali nie
   można wykluczyć istnienia drobnych zarysowań, nalotów, przebarwień,
   zaoliwień lub innych nieoczywistych wad strukturalnych. Z tego względu
   Nabywca zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym
   dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.
  4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest
   przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego
   ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
  5. Dostawca nie może odpowiadać za koszty pośrednie reklamacji, w szczególności gdy
   wynikają one z umów, w których EFMETAL Sp. z o.o. nie jest stroną.

 

 1. Warunki
  płatności

 

  1. Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie
   wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
  2. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca naliczy – o ile nie powstaną po
   jego stronie wyższe koszty, odsetki za zwłokę w wysokości określonej
   przepisami prawa, poczynając od dnia, po którym upłynął termin płatności
   określony na fakturze.
  3. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Nabywcy lub innych jego działań na
   szkodę Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub
   świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej
   wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
  4. W wypadku zamówienia towaru, a następnie odstąpienia od jego zakupu,
   Dostawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości
   niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Nabywcę
   dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
  5. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości 100% zamówionego
   towaru.

 

 

 1. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu

 

Stosunki
prawne z Nabywcą reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji
wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań finansowych jest
Włocławek. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub
bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i
kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Dostawcy.

 

 1. Inne ustalenia

 

  1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszystkie opakowania są opakowaniami zwrotnymi.
  2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD pozostałe
   postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc
   obowiązującą. W takim przypadku zapisy nieważne zastępowane są przepisami
   Kodeksu Cywilnego.
  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach
    zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).