English
English
Deutsch
Deutsch
efmetal@efmetal.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. 04. 2016 r DZ.Urz.UE L 119 z 04.05. 2016 r  spółka EFMETAL sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku informuje, iż:

Administratorem danych osobowych jest EFMETAL sp. z o. o. 87-800 Włocławek ul. Krzywa Góra 6A;

 

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu:

zawarcie i wykonania umowy – ponieważ jest niezbędne do realizacji umowy ( art 6 ust 1 liter. b RODO ),

spełnienia ciążących na spółce obowiązków prawnych związanych z zawartą umową lub z przetwarzaniem Pana/ Pani danych osobowych  np. Urząd Skarbowy  ( art. 6 ust 1 liter.  c RODO),

badania preferencji  w zakresie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszej działalności – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust 1 liter f RODO, którym jest możliwość ustalenia produktów i usług , którymi może być Pani / Pan zainteresowany,

ustalenia i dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową  lub przetwarzaniem Pana / Pani danych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji  naszego prawnie  uzasadnionego interesu, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony  przed roszczeniami – art. 6 ust 1 pkt. 1  liter. f RODO,

marketingu, celem kierowania do Pana / Pani treści marketingowych  drogą elektroniczną lub inną zgodnie z wyrażoną zgoda na sposób komunikowania  w tym do tworzenia profilu pod katem produktów i usług, którymi może być Pan / Pani zainteresowany, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji  naszego prawnie  uzasadnionego interesu, którym jest możliwość oferowania produktów i usług odpowiadających potrzebą odbiorcy – art 6 ust 1 liter. f RODO.

Dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawnych lub zawartych umów ( operatorzy pocztowi, usługi IT, nabywcy wierzytelności podmioty pośredniczące w zawieraniu umów, biura informacji gospodarczej, uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów, podmioty współpracujące ,świadczące usługi z zakresu  doręczenia korespondencji i przesyłek, obsługi telefonicznej i elektronicznej, księgowo finansowe, audytorskie  , prawne, windykacyjne, płatnicze.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej  przez administratora danych osobowych a także w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi u administratora, archiwizacyjne, analityczne, marketingowe.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia kontraktu.

 

Okres przechowywania danych:

Pani / Pana dane  osobowe będą przetwarzane   do czasu trwania umowy  lub do czasu  przedawnienia roszczeń z tytułu umowy  albo obrony przed roszczeniem z tytułu umowy lub roszczeń związanych z  przetwarzaniem danych, a w przypadku danych podanych fakultatywnie do czasu cofnięcia zgody .W przypadku wypełnienia obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z tych przepisów.

 

Administrator wyznaczył Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem:

(+48)510066267 lub (+48)542316166,

pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

EFMETAL SP. Z O.O.

ul. Krzywa Góra 6a

87-800 Włocławek

lub drogą e-mailową pod adresem: sb@efmetal.pl